Privacy

Privacy

Privacy Regelement

Engels Bewindvoering & Budgetbeheer

Engels Bewindvoering is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbieding van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, cliënten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”.

Engels Bewindvoering & Budgetbeheer houdt zich aan de eisen van de “ Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)”

Meldingsplicht

De Algemene verordening gegevensbescherming kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) aangemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het openbaar register vind u via de website: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Engels Bewindvoering & Budgetbeheer deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken.

Als bewerker zal Engels Bewindvoering & Budgetbeheer naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert Engels Bewindvoering & Budgetbeheer u over de wijze waarop Engels Bewindvoering & Budgetbeheer als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens

Engels Bewindvoering & Budgetbeheer maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres telefoonnummer en leeftijd. Engels Bewindvoering & Budgetbeheer kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Engels Bewindvoering & Budgetbeheer uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunne worden herleid tot uw identiteit. Wanneer u onze website of het systeem OnView bezoekt is het noodzakelijk dat bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Hiervoor wordt uw IP adres geregistreerd zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

 

Voor welke doeleinden gebruikt Engels Bewindvoering & Budgetbeheer uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

Een goede uitvoering van de vermogensrechtelijke belangen van de rechthebbende te waarborgen. De bewindvoerder vertegenwoordigd de rechthebbende in en buiten rechte. Dit betekent dat de bewindvoerder namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt en de belastingaangifte verricht. Derden waarmee rechthebbende betrekking heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. Hierbij wordt altijd aangegeven wanneer en door wie de onderbewindstelling is uitgesproken. Opstellen van rapportages en budgetoverzichten ten behoeve van cliënten.

Jaarlijks moet er aan rechthebbende zelf en aan de rechtbank Rekening & Verantwoording worden afgelegd. De rechtbank bepaalt in welke maand dit dient te geschieden. De planning hiervan is geautomatiseerd.

Engels Bewindvoering & Budgetbeheer verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor bovengenoemde doelstelling. Engels Bewindvoering & Budgetbeheer kan gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen.

Engels Bewindvoering kan voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in de Privacy Statement.

Beveiliging persoonsgegevens
Engels Bewindvoering & Budgetbeheer gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
Engels Bewindvoering & Budgetbeheer deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op onderstaand adres van Engels Bewindvoering & Budgetbeheer onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Engels Bewindvoering & Budgetbeheer voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen Engels Bewindvoering & Budgetbeheer hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Commerciële e-mail en nieuwsbrieven
Bij het aanvragen van een product of dienst vraagt Engels Bewindvoering & Budgetbeheer om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en voor marketingactiviteiten.

Als u geen commerciële informatie over de producten en diensten van Engels Bewindvoering & Budgetbeheer wilt ontvangen dan kunt u dit schriftelijk aangeven via onderstaand adres

Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Engels Bewindvoering & Budgetbeheer

Postbus 1084

1700 BB Heerhugowaard

Engels Bewindvoering